Hoạt động tư vấn | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Hoạt động tư vấn

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

 • Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tài chính.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính trong kinh doanh.
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch nguồn vốn hoạt động.

Tư vấn đầu tư dự án

 • Đánh giá tài chính và tính khả thi của dự án đầu tư.
  • Tư vấn tổng vốn đầu tư dự án.
  • Nguồn vốn đầu tư.
  • Nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án.
  • Đánh giá hiệu quả tài chính dự án.
  • Đánh giá tính khả thi của dự án.
 • Tư vấn các rủi ro (trừ rủi ro pháp lý) cho dự án có thể phát sinh.
 • Đánh giá tác động đến môi trường và đánh giá tính khả thi về cơ hội đầu tư.