Thông báo mở khóa học ngắn hạn “Tổng quan về thị trường chứng khoán” | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng
6:06 chiều - Thứ Ba Tháng Tám 14, 2018

Thông báo mở khóa học ngắn hạn “Tổng quan về thị trường chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kinh tế ứng dụng – CAER và nhằm hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016” do Khoa Tài chính ngân hàng tổ chức. Trung tâm CAER lên kế hoạch mở khóa học “Tổng quan về thị trường chứng khoán” với nội dung như sau:

Thời gian: ngày 28 tháng 02 năm 2016

Địa điểm: Phòng D105

Đối tượng: Sinh viên tham gia vòng 1 cuộc thi “Tài năng chứng khoán 2016”

Nội dung:

  • Giới thiệu về thị trường chứng khoán; Chứng khoán là gì?
  • Công ty cổ phần: các quy định về chào bán cổ phần, công bố thông tin, điều kiện niêm yết, quyền lợi của cổ đông …
  • Các lệnh cơ bản.
  • Các chỉ số VNIDEX, HXNINDEX
  • Sở giao dịch chứng khoán
  • Công ty chứng khoán

Giảng viên:

  • ThS. Nguyễn Anh Kiệt – Chuyên gia từ Công ty chứng khoán SSI
  • TS. Nghiêm Quý Hào – Giảng viên Khoa TCNH

Học phí: Miễn phí

Chứng chỉ/Chứng nhận: Không cấp Chứng chỉ/Chứng nhận

Đăng ký tham gia: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/02/2016 tại Phòng B007

No comments yet.

Leave a Reply